Tue. Apr 23rd, 2024

Tag: หวยม้าสีหมอก 16 12 64

อสังหาฯไทยถึงทางแยก "โตแค่เมืองใหญ่ เมืองรองซบเซา"

ทิศทางอสังหาฯ ชะลอตัว เมื่อจำนวนประชากรใกล้หดตัว จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ ถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนภาคอสังหาฯ ที่ส่งผลให้ทั้งความต้องการซื้อทั้งตลาดที่อยู่อาศัยแ…