Mon. Jul 15th, 2024
0 0
Read Time:7 Minute, 3 Second

ความเชื่อของไทย ในงานสำคัญที่เป็นมงคลแก่ชีวิต ตั้งแต่ลงเสาเข็มบ้านถอยรถคันใหม่ หรือแม้แต่การเลื่อนตำแหน่ง ก็ล้วนแล้วแต่ต้องหา‘ฤกษ์ยาม’ นอกจากเวลาและตัวเลข สิ่งที่เช็กได้ง่ายๆ คือ การเช็กวันที่ดี เช่นวันอธิบดี วันธงชัย และวันโลกาวินาศ โดยวันดังกล่าวในปฏิทินไทยถือเป็นการดูแบบ "กาลโยค" ตารางที่บ่งบอกช่วงเวลาที่ดี และช่วงเวลาร้าย เพื่อประกอบการพิจารณาวันที่ดีเพื่อกระทำการมงคลพีพีทีวี รวบรวมมาให้ทั้งปี 2566

  • ความหมายของวันอธิบดี,วันธงชัย, วันอุบาสน, วันโลกาวินาสน์

"วันอธิบดี"จะใช้ในการสนับสนุนความมั่นคงเป็นหลักฐาน ส่วน "วันธงชัย"จะใช้ในกิจการที่ต้องมีการเอาชนะ หรือมีความเคลื่อนไหวย้ายที่ "อุบาทว์"สมัยรัชกาลที่ 4 จะใช้คำว่า"อุบาสน" แปลว่าเข้าใกล้ดังนั้น "อุบาสน" ไม่ได้มีความหมายถึงความไม่เป็นมงคล แต่มีความหมายถึงวันเข้าใกล้เช่น เข้าใกล้วันธงชัย เข้าใกล้วันอธิบดี มักปรากฏอยู่ก่อนหน้าวันมงคลส่วนวันที่ไม่ดีตามกาลโยกตำราเดิมคือวัน"โลกาวินาสน์"

วันมงคลเดือนมกราคม 2566

วันอธิบดี ได้แก่

อังคารที่ 3 , อังคารที่ 10 , อังคารที่ 24 , อังคารที่ 31

วันธงชัย ได้แก่

วันพุธที่ 4 ,วันพุธที่ 11 ,วันพุธที่ 18,วันพุธที่ 25

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันพุธที่ 5, วันพุธที่ 12 , วันพุธที่ 26

วันอุบาสน ได้แก่

อังคารที่ 3 , อังคารที่ 10 , อังคารที่ 24 , อังคารที่ 31

วันมงคลเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันอธิบดี ได้แก่

วันอังคารที่ 7, วันอังคารที่ 14 , วันอังคารที่ 21, วันอังคารที่ 28

วันธงชัย ได้แก่

วันพุธที่ 1, วันพุธที่ 8, วันพุธที่ 15, วันพุธที่ 22

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันพฤหัสบดีที่ 2 ,วันพฤหัสบดีที่ 9, วันพฤหัสบดีที่ 16 , วันพฤหัสบดีที่ 23

วันอุบาสน ได้แก่

วันอังคารที่ 7, วันอังคารที่ 14, วันอังคารที่ 21, วันอังคารที่ 28

วันมงคลเดือนมีนาคม 2566

วันอธิบดี ได้แก่

วันอังคารที่ 7, วันอังคารที่ 14, วันอังคารที่ 21, วันอังคารที่ 28

วันธงชัย ได้แก่

วันพุธที่ 1, วันพุธที่ 8, วันพุธที่ 15, วันพุธที่ 22, วันพุธที่ 29

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันพฤหัสบดีที่ 2, วันพฤหัสบดีที่ 9, วันพฤหัสบดีที่ 16, วันพฤหัสบดีที่ 23

วันอุบาสน ได้แก่

วันอังคารที่ 7, วันอังคารที่ 14, วันอังคารที่ 21, วันอังคารที่ 28

วันมงคลเดือนเมษายน 2566

วันอธิบดี ได้แก่

วันอังคารที่ 4, วันอังคารที่ 11 , วันพุธที่ 19, วันพุธที่ 25

วันธงชัย ได้แก่

วันพุธที่ 5, วันพุธที่ 12, วันเสาร์ที่ 22, วันเสาร์ที่ 29

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันพฤหัสบดีที่ 6,วันพฤหัสบดีที่ 13 , วันศุกร์ที่ 21, วันศุกร์ที่ 28

วันอุบาสน ได้แก่

วันอังคารที่ 4, วันอังคารที่ 11 , วันศุกร์ที่ 21, วันศุกร์ที่ 28

วันมงคลเดือนพฤษภาคม 2566คำพูดจาก เกมสล็อตเว็บแท้

วันอธิบดี ได้แก่

วันพุธที่ 3, วันพุธที่ 10, วันพุธที่ 17, วันพุธที่ 24, วันพุธที่ 31

วันธงชัย ได้แก่

วันเสาร์ที่ 6 ,วันเสาร์ที่ 13, วันเสาร์ที่ 20, วันเสาร์ที่ 27

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 5, วันศุกร์ที่ 12,วันศุกร์ที่ 19, วันศุกร์ที่ 26

วันอุบาสน ได้แก่

วันศุกร์ที่ 5, วันศุกร์ที่ 12, วันศุกร์ที่ 19, วันศุกร์ที่ 26

วันมงคลเดือนมิถุนายน 2566

วันอธิบดี ได้แก่

วันพุธที่ 7, วันพุธที่ 14, วันพุธที่ 21, วันพุธที่ 28

วันธงชัย ได้แก่

วันเสาร์ที่ 3, วันเสาร์ที่ 10, วันเสาร์ที่ 17, วันเสาร์ที่ 24

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 2, วันศุกร์ที่ 9, วันศุกร์ที่ 16, วันศุกร์ที่ 23, วันศุกร์ที่ 30

วันอุบาสน ได้แก่

วันศุกร์ที่ 2, วันศุกร์ที่ 9, วันศุกร์ที่ 16, วันศุกร์ที่ 23, วันศุกร์ที่ 30

วันมงคลเดือนกรกฎาคม 2566

วันอธิบดี ได้แก่

วันพุธที่ 5, วันพุธที่ 12, วันพุธที่ 19, วันพุธที่ 26

วันธงชัย ได้แก่

วันเสาร์ที่ 1, วันเสาร์ที่ 8, วันเสาร์ที่ 15, วันเสาร์ที่ 33, วันเสาร์ที่ 29

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 7, วันศุกร์ที่ 14, วันศุกร์ที่ 21, วันศุกร์ที่ 28

วันอุบาสน ได้แก่

วันศุกร์ที่ 7, วันศุกร์ที่ 14, วันศุกร์ที่ 21, วันศุกร์ที่ 28

วันมงคลเดือนสิงหาคม 2566

วันอธิบดี ได้แก่

วันพุธที่ 2, วันพุธที่ 9, วันพุธที่ 16, วันพุธที่ 23, วันพุธที่ 30

วันธงชัย ได้แก่

วันเสาร์ที่ 5, วันเสาร์ที่ 12, วันเสาร์ที่ 19, วันเสาร์ที่ 26

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 4, วันศุกร์ที่ 11, วันศุกร์ที่ 18, วันศุกร์ที่ 25

วันอุบาสน ได้แก่

วันศุกร์ที่ 4, วันศุกร์ที่ 11, วันศุกร์ที่ 18, วันศุกร์ที่ 25

วันมงคลเดือนกันยายน 2566

วันอธิบดี ได้แก่

วันพุธ 6, วันพุธ 13, วันพุธ 20, วันพุธ 27

วันธงชัย ได้แก่

วันเสาร์ 2, วันเสาร์ 9, วันเสาร์ 16, วันเสาร์ 23, วันเสาร์ 30

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันศุกร์ 1, วันศุกร์ 8, วันศุกร์ 15, วันศุกร์ 22, วันศุกร์ 29

วันอุบาสน ได้แก่

วันศุกร์ 1, วันศุกร์ 8, วันศุกร์ 15, วันศุกร์ 22, วันศุกร์ 29

วันมงคลเดือนตุลาคม 2566

วันอธิบดี ได้แก่

วันพุธที่ 4, วันพุธที่ 11, วันพุธที่ 18, วันพุธที่ 25

วันธงชัย ได้แก่

วันเสาร์ที่ 7, วันเสาร์ที่ 14, วันเสาร์ที่ 28

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 6, วันศุกร์ที่ 13, วันศุกร์ที่ 20, วันศุกร์ที่ 27

วันอุบาสน ได้แก่

วันศุกร์ที่ 6, วันศุกร์ที่ 13, วันศุกร์ที่ 20, วันศุกร์ที่ 27

วันมงคลเดือนพฤศจิกายน 2566

วันอธิบดี ได้แก่

วันพุธที่ 1, วันพุธที่ 8, วันพุธที่ 15, วันพุธที่ 22, วันพุธที่ 29

วันธงชัย ได้แก่

วันเสาร์ที่ 4, วันเสาร์ที่ 11, วันเสาร์ที่ 18, วันเสาร์ที่ 25

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 3, วันศุกร์ที่ 10, วันศุกร์ที่ 17, วันศุกร์ที่ 24

วันอุบาสน ได้แก่

วันศุกร์ที่ 3, วันศุกร์ที่ 10, วันศุกร์ที่ 17, วันศุกร์ที่ 24

วันมงคลเดือนธันวาคม 2566

วันอธิบดี ได้แก่

วันพุธที่ 6, วันพุธที่ 13, วันพุธที่ 20, วันพุธที่ 27

วันธงชัย ได้แก่

วันเสาร์ที่ 2, วันเสาร์ที่ 9, วันเสาร์ที่ 16, วันเสาร์ที่ 23, วันเสาร์ที่ 30

วันโลกาวินาศ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 1,วันศุกร์ที่ 8,วันศุกร์ที่ 15, วันศุกร์ที่ 22, วันศุกร์ที่ 29

วันอุบาสน ได้แก่

วันศุกร์ที่ 1, วันศุกร์ที่ 8, วันศุกร์ที่ 15, วันศุกร์ที่ 22, วันศุกร์ที่ 29

กาลโยค จะเปลี่ยน และเริ่มใช้ใหม่ทุกวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี อย่างไรก็ตาม การดูช่วงเวลาเพื่อเป็นสิริมงคลนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล

ที่มาข้อมูล : ปฎิทินกาลโยค

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin